Sexuell Hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar om alla människors samlevnad, relationer och livskvalitet och täcker hela livscykeln. Det rör alla människors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv/aids och andra könssjukdomar, tillgång till preventivmedel samt säker abort, tillgång till bra vård under graviditet och förlossning och vård av nyfödda. Slutligen handlar sexuell och reproduktiv hälsa om frihet från sexuellt och annat könsrelaterat våld.

Med rättigheter i detta sammanhang avses bland annat rätten att inte diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning samt att själv ha rätt att bestämma över sin kropp och sin fertilitet.

Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och ett väl fungerande sexliv betyder mycket för de flesta människor. En sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam, går att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten, sexualitet och reproduktiv hälsa